Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Zapisy elektroniczne - studia II stopnia.

Na stronie http://elista.weii.tu.koszalin.pl/ uruchomione są zapisy elektroniczne dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka na przedmiot obieralny.
Termin zapisów - do 12.02.2012.


Wyboru należy dokonać spośród dwóch przedmiotów:
 • Ontologie informatyczne – prowadzący prof. dr hab. Zygmunt Vetulani
 • Zarządzanie projektami informatycznymi – prowadzący dr inż. Walery Susłow

Ontologie informatyczne


Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt VETULANI
Forma: wykład 15 godzin, projekt 30 godzin
Grupy do przedmiotu "ontologie-projekt" winny nie przekraczać 15 osób.

Cel:
Zapoznanie studentów z problematyką ontologii informatycznych (własności, tworzenie, wykorzystanie).  Praktyczne zaznajomienie studentów z ontologiami SUMO i WordNet .

Charakterystyka tematyki przedmiotu:
Ontologie informatyczne są systemami tworzonymi w celu organizowania informacji w oparciu o obiekty, koncepty (pojęcia), relacje i własności miedzy nimi. Ontologie wykorzystywane są w informatyce od wczesnych lat 90-tych. Znajdują zastosowanie w: internecie (Semantic Web), inżynierii wiedzy, inżynierii software'owej, sztucznej inteligencji itp.

Wykład obejmie:
 • wprowadzenie w problematykę,
 • własności formalne ontologii (składowe)
 • ontologie dziedzinowe
 • ontologie górne
 • tworzenie ontologii (informacja o narzędziach)
 • informacje ontologiach  SUMO i WordNet
(SUMO - Suggested Upper Merged Ontology - jest rozwijana przez IEEE Standard Upper Ontology Working Group /Adam Pease/, WordNet - ontologia leksykalna rozwijana początkowo w Princeton /USA/ (odpowiednik polski PolNet - rozwijany na UAM w zespole  Z. Vetulani)).

Projekt: na bazie ontologii SUMO (SUMO jest udostępniana jako free software)

Sugerowany podręcznik: A.Pease, "Ontologies. A practical guide.", US$25 + wysyłka (http://www.ontologyportal.org/Book.html)Zarządzanie projektami informatycznymi (Applications of Computer Science - IT Projects Management)


Prowadzący: dr inż. Walery Susłow
Forma: wykład 30 godzin, projekt 15 godzin

Cel poznawczy:
Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami IT oraz z elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do zarządzania zespołem projektowym. Przekazanie wiedzy nt. technik zarządzania projektem informatycznym, zapoznanie studenta ze specyfiką pracy kierownika projektu IT.

Cel kształcący:
Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania projektów informatycznych oraz podstawowych umiejętności zarządzania procesem projektowym.

Cel praktyczny:
Przekazanie wiedzy o metodach planowania, wymiarowania i harmonogramowania projektów oraz o dostępnych aplikacjach komputerowych wspomagających prace w tym zakresie. Zapoznanie studenta z podstawową dokumentacją niezbędną do skutecznego zarządzania projektem IT oraz z oprogramowaniem wspomagającym planowanie i zarządzanie pracą zespołów projektowych.

Treści kształcenia:
Problematyka zarządzania projektami IT. Podstawowe pojęcia dot. zarządzania projektami (przedsięwzięciami) IT. Cykl życia projektu, struktura organizacyjna projektu. Role w zespole projektowym. Kompetencje kierownika projektu. Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów. Identyfikacja czynników krytycznych projektu (Critical Success Factors).
Zarządzanie zakresem projektu. Zarządzanie wymaganiami. Tworzenie użytecznych specyfikacji funkcjonalnych. Modelowanie biznesowe. Analiza biznesowych przypadków użycia. Planowanie prac projektowych. Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie i szeregowanie zadań. Plan punktów węzłowych.
Wymiarowanie projektów informatycznych. Estymacja parametrów projektu. Miary stosowane w systemach informatycznych. Techniki szacowania. Metoda punktów funkcyjnych. Problemy związane z szacowaniem projektów IT. Oprogramowanie do wspomagania wymiarowania projektu IT.
Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie. Zagadnienia: Wyznaczenie terminu realizacji. Harmonogramowanie prac: technika Gantta, metody sieciowe. Sztuka wykonania zadań, technika Getting Things Done. Oprogramowanie do zarządzania czasem. Szacowanie budżetu projektu. Monitorowanie kosztów projektu. Analiza zasobowa harmonogramów.
Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projektach IT. Definicja i wartościowanie ryzyka (identyfikacja i ocena). Zapobieganiu ryzyku, monitorowanie ryzyka. Zmiany w projekcie, proces zarządzania zmianami. Zmiany a jakość oprogramowania. Zarządzanie testowaniem i usuwaniem błędów. Oprogramowanie do wspomagania zarządzania zmianami.
Zarządzanie zespołem projektowym. Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym. Raporty i przeglądy. Organizacja zebrań. Dokumentowanie projektu. Monitorowanie przedsięwzięć programistycznych. Psychologiczne podstawy zarządzania zespołem projektowym. Skuteczna rekrutacja. Komputerowe wspomaganie zarządzania zespołem IT.
Kierownik projektu informatycznego. Zadania kierownika projektu. Kwalifikacje i umiejętności  kierownika projektu. Podstawowe wymagania do kierownika projektu. Certyfikacja kierownika projektów IT.

Umiejętności i kompetencje:
Umiejętność planowania przebiegu prac projektowych. Umiejętność samodzielnej oceny ryzyka przedsięwzięcia informatycznego. Umiejętność diagnozowania i projektowania procesów związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia IT. Znajomość zasad prowadzenia zespołu projektowego. Umiejętność przygotowania dokumentów obowiązujących w zakresie prowadzenia projektów informatycznych. Umiejętność oceniania rzeczywistych warunków prowadzenia projektu IT. Znajomość oprogramowania (systemów) typu groupware.

Sposób oceniania:
 • Zaliczenie kolokwium z zakresu materiału obejmującego program wykładów.
 • Dyskusja nad projektem po wstępnej prezentacji rezultatów wykonania zadań projektowych.
 • Ocena końcowa egzaminu uwzględnia oceny z projektu i z kolokwium.
Bibliografia:
 1. Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi. - Wyd. PWN, 2007.
 2. Marek Pawlak, Zarządzanie projektami. - Wyd. PWN, 2007.
 3. Stephen H. Kan, Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania. - Wyd. PWN, 2006.
 4. Joe Marasco, Zarządzanie projektami informatycznymi. Eseje. - Wyd. Helion, 2006.
 5. Joel Spolsky, Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty. - Wyd. Helion, 2005.
 6. Joseph Phillips, Zarządzanie projektami IT. - Wyd. Helion, 2004.
 7. Zdzisław Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. - Wyd. Placet, 2004.
 8. Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. - Wyd. PLACET, 2001.
 9. Edward Yourdon, Marsz ku klęsce: poradnik dla projektanta systemów. Wyd. WNT, 2000.
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl